Публічна оферта

Публічна оферта

За цим Договором Постачальник, з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору — Покупець, з іншої сторони (надалі разом — Сторони), уклали цей Публічний договір поставки Товару (надалі — «Договір» або «Публічний договір»), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією (офертою) Постачальника укласти з Покупцями договір на поставку Товарів, фотографії та характеристики яких розміщені на сайті: https://klinkerbud.ua (надалі – «Сайт»).

Укладаючи Договір, Покупець підтверджує наступні положення:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної публічної пропозиції (оферти);

б) Покупець дає дозвіл на обробку Постачальником своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків та інших документів.

Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Постачальнику з метою можливості виконання умов цього Договору, у томі числі можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

Покупець також погоджується з тим, що Постачальник має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

Постачальник, що здійснює продаж і поставку Товарів з використанням Сайту, та Покупці при придбанні Товарів, зображення і характеристики яких розміщені на відповідних сторінках Сайту, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 

1.1. Договірні відносини між Постачальником і Покупцем оформляються у вигляді Публічного договору. Здійснення Покупцем та оформлення Замовлення на умовах цього Договору означає, що Покупець згідно чинного українського законодавства взяв до виконання умови Договору, які вказані нижче.

1.2. Договір є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців. При повній згоді з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та поставки Товару Постачальником. відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Зазначений Публічний договір є також договором приєднання згідно зі статтею 633, 634 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх Покупців.

1.4. Умови публічної пропозиції (оферти) щодо укладання цього Публічного договору, так само як і умови Публічного договору, є однаковими для всіх Покупців.

1.5. Договір набуває чинності з моменту відправлення Покупцем Замовлення Постачальнику на вказану на Сайті електронну адресу sale@klinkerbud.com.ua або здійснення Замовлення в телефонному режимі за допомогою телефонного дзвінка Покупця на вказаний на Сайті контактний номер Постачальника, та оплати такого Замовлення на умовах Договору, і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Постачальника та повного розрахунку з ним. Відправленням Замовлення у порядку Договору Покупець надає згоду здійснити покупку розміщеного на Сайті та зазначеного у замовленні Товару.

1.6. Укладання цього Публічного договору (Акцепт Покупцем оферти Постачальника) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Публічного договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Постачальником.

За винятком, якщо контекстом вимагається інше, терміни з великої літери, що використовуються у цьому Договорі, мають наступні значення:

 • «Акцепт» означає прийняття Покупцем умов Договору та надання ним повної і безумовної згоди на публічну пропозицію (оферту) Постачальника щодо придбання Товару шляхом відправлення Покупцем Замовлення на вказану на Сайті електронну адресу sale@klinkerbud.com.ua Постачальника або здійснення Замовлення в телефонному режимі за допомогою телефонного дзвінка Покупця на вказаний на Сайті контактний номер Постачальника, та здійснення оплати Покупцем Замовлення на умовах цього Договору;
 • «Довірена особа Покупця» або «Отримувач Товару» означає будь-яку дієздатну особу, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару та яка діє від імені та в інтересах Покупця (у тому числі особи, визначені у п. 8.2 Договору);
 • «Договір публічної оферти», «Договір», «Публічний договір» означає публічний договір, який розміщений на Сайті і містить публічну пропозицію (оферту) Постачальника щодо придбання Товару, зображення та характеристики якого розміщено на Сайті, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям;
 • «Замовлення (попереднє замовлення)» або «Замовлення Товару» означає:
 •  оформлену у довільній формі заявку Покупця на купівлю (поставку) Товарів, що адресується Постачальнику засобами електронного зв’язку на вказану на Сайті електронну адресу sale@klinkerbud.com.ua; в Замовленні Покупець має вказати опис Товару у відповідності до розміщеної на Сайті інформації (назва, характеристики Товару, виробник, кількість та інше (за необхідності для можливості ідентифікації Постачальником такого Товару), а також вказати своє прізвище, ім’я та по батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, інші контакті дані та зазначені відомості про свою Довірену особу (за необхідності);
 • заявку Покупця на купівлю (поставку) Товарів, що здійснюється в телефонному режимі за допомогою телефонного дзвінка Покупця на вказаний на Сайті контактний номер Постачальника, що оформлюється Постачальником у вигляді рахунку-фактури та надсилається на електронну пошту Покупця, вказану ним під час здійснення Замовлення; при оформленні Замовлення Покупець має назвати опис Товару у відповідності до розміщеної на Сайті інформації (назва, характеристики Товару, виробник, кількість та інше (за необхідності для можливості ідентифікації Постачальником такого Товару), а також назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, інші контакті дані та зазначені відомості про свою Довірену особу (за необхідності);
 • «Сайт» означає перелік пов’язаних між собою сторінок в мережі Інтернет за адресою https://klinkerbud.ua що створені для представлення Товару Постачальником з метою його реалізації на виконання цього Договору;
 • «Постачальник» означає Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІНКІЕР-БУД ЮЕЙ» (юридична особа створена згідно з законодавством України, код за ЄДРПОУ: 40597068) або інша юридична особа / фізична особа – підприємець, Товари яких розміщені на Сайті;
 • «Покупець» означає будь-яку дієздатну особу, що, в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення та оплатила на умовах цього Договору Товари, які розміщені на Сайті та пропонуються до продажу;
 • «Товар» або «Товари» означає товар (товари) та/або послуги, які зображення та характеристики якого розміщені на Сайті та пропонуються до продажу та/або надаються до продажу на умовах цього Договору;
 • «Уповноважений представник» означає особу, яка уповноважена та має право вчиняти від імені Постачальника юридично значимі дії та приймати на себе визначені цим Договором та законодавством України обов’язки;
 • «Склад Постачальника», «Склад»: вул. Вокзальна, 30, смт Глеваха (Київська область), 08630.
 • «Робочий день» означає:
 •  – для цілей визначення строку виконання грошового зобов’язання за цим Договором – будь-який день, крім вихідних та будь-яких святкових та неробочих днів, встановлених чинним законодавством України;
 •  – для цілей строків виконання інших зобов’язань – будь-який день, в який Склад Постачальника відкритий для відвідувачів;

Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.

 

3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно з Замовленням, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

Договір регулює купівлю-продаж Товарів, розміщених на Сайті, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем Товарів, представлених на Сайті;

– оформлення Покупцем Замовлення з представлених на Сайті Товарів визначеними у п.4.1 Договору способами;

– оплата Покупцем Замовлення відповідно до обраних та представлених на Сайті Товарів;

– обробка і поставка Товару згідно з Замовленням Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

3.2. Кількість, асортимент, ціна за одиницю та інші істотні характеристики Товару встановлюються Постачальником у рахунках-фактурах, які складаються на підставі Замовлень Покупця згідно з обраними та представленими на Сайті Товарами. 

3.3. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Постачальник не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

3.4. Постачальник  залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

4.1 Покупець самостійно та на власний розсуд обирає Товар серед запропонованих до продажу на Сайті та здійснює Замовлення одним із наступних способів (на вибір Покупця):

 • оформлює у довільній формі заявку на купівлю (поставку) Товарів, що адресується Постачальнику засобами електронного зв’язку на вказану на Сайті електронну адресу sale@klinkerbud.com.ua; в Замовленні Покупець має вказати опис Товару у відповідності до розміщеної на Сайті інформації (назва, характеристики Товару, виробник, кількість та інше (за необхідності для можливості ідентифікації Постачальником такого Товару), а також вказати своє прізвище, ім’я та по батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, інші контакті дані та зазначені відомості про свою Довірену особу (за необхідності). Повна (100%) передоплата або сплата авансового платежу Покупцем на умовах Договору за Товари відповідно до рахунку-фактури згідно з Замовленням, оформленого шляхом направлення його на вказану на Сайті електронну адресу Постачальника, означає повне і беззастережне підтвердження Покупцем здійснення Замовлення та прийняття ним умов Публічного договору; або
 • робить Замовлення на купівлю (поставку) Товарів в телефонному режимі у робочий час Постачальника за допомогою телефонного дзвінка Постачальнику на вказаний на Сайті його контактний номер, що оформлюється Постачальником у вигляді рахунку-фактури та надсилається на електронну пошту Покупця, вказану ним під час здійснення Замовлення; при оформленні Замовлення Покупець має назвати опис Товару у відповідності до розміщеної на Сайті інформації (назва, характеристики Товару, виробник, кількість та інше (за необхідності для можливості ідентифікації Постачальником такого Товару), а також назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, інші контакті дані та зазначені відомості про свою Довірену особу (за необхідності, якщо той відмінний від найменування Покупця). Повна (100%) передоплата або сплата авансового платежу Покупцем на умовах Договору за Товари відповідно до рахунку-фактури згідно з Замовленням, оформленого в телефонному режимі та направленого Постачальником у формі такого рахунку-фактури на електронну пошту Покупця (озвучену ним під час здійснення Замовлення в телефонному режимі) означає повне і беззастережне підтвердження Покупцем здійснення Замовлення та прийняття ним умов Публічного договору.  

4.2. Перед здійсненням Замовлення Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами цього Договору і у випадку Акцепту цих умов в повному обсязі – оформлює Замовлення визначеними у п. 4.1 способами та засобами, що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар, а також беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору.

4.3. Оформленням Замовлення згідно з п.4.1 Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений Постачальником про режим роботи, про Товар (зокрема ціну, основні характеристики та споживчі властивості Товару (у т.ч. колір, розмір), гарантійний строк на Товар), умови оплати і поставки Товару, порядок прийняття претензій, місцезнаходження Складу Постачальника тощо.

4.4. Відправленням Замовлення засобами електронного зв’язку на вказану на Сайті електронну адресу sale@klinkerbud.com.ua, а також здійсненням Замовлення у телефонному режимі Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару.

4.5. Строк обробки Постачальником Замовлення на Товар становить до 2 (двох) робочих днів з дати здійснення Покупцем Замовлення. В разі, якщо Замовлення на Товар було здійснено Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.

4.6. Протягом строку, встановленого п. 4.5 цього Договору, Постачальник зобов’язується:

 • підтвердити наявність Товару на Складі та присвоїти Замовленню порядковий номер;
 • направити на адресу електронної пошти, вказану/названу Покупцем у Замовленні на Товар, повідомлення про отримання та обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Постачальником, та інформація про строк поставки замовленого Покупцем Товару на Склад або іншим способом, зокрема, шляхом телефонного зв’язку, проінформувати Покупця про прийняття Замовлення в роботу;
 • направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у Замовленні на Товар, рахунок-фактуру, із вказівкою на найменування, асортимент, кількість Товару, дату поставки, ціну та вартість поставки Товару, наявність/відсутність Товару на складі Постачальника, інші необхідні істотні характеристики Товару та строки його поставки;
 • у разі неможливості Постачальника поставити Товар, зазначений у Замовленні (у тому числі і за певною асортиментною позицією), повідомити про це Покупця шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у Замовленні на Товар, або за номером телефону Покупця, вказаного ним при здійсненні Замовлення.
 • Постачальник має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на Складі, шляхом надсилання електронного повідомлення Покупцю та/або за допомогою телефонного дзвінка за номером телефону Покупця, вказаного ним при здійсненні Замовлення. В такому випадку права і обов’язки Сторін, пов’язані з продажом, поставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Постачальнику (передбачені даним Договором), припиняються. 

4.7. Постачальник докладає максимум зусиль для надання інформації про Товар якомога точніше. Однак, з технічних причин не виключені ситуації, при яких інформація може містити неточності або виглядати неповною, тому Постачальник залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Товари в будь-який час.

4.8. З огляду на специфіку візуального відображення різних Товарів на екрані монітора (екрані мобільного пристрою, комп’ютера тощо), деякі кольори можуть незначним чином відрізнятися від кольорів реальних зразків.

4.9. Для підтвердження Замовлення з Покупцем може зв’язуватися спеціаліст/представник Постачальника, який уточнює деталі Замовлення, дату і час поставки. У разі неотримання (неможливості отримання) підтвердження від Покупця Постачальник має право скасувати таке Замовлення.

4.10. При не надходженні грошових коштів за Замовлення у визначений Договором строк, Постачальник має право скасувати таке Замовлення.

4.11. При відсутності Товару на Складі Покупець має право замінити його Товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного Товару, анулювати Замовлення.

5.1. Покупець зобов’язаний:

 – надавати Постачальнику повну та достовірну інформацію щодо своїх даних;

– ознайомитись з інформацією про Товар, а також із вартістю Товару на Сайті;

– в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити і прийняти замовлений Товар;

– при відвантаженні (отриманні) Товару на Складі впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду;

– протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує купівлю Товару;

– у разі відмови від прийняття Товару укласти Акт про відмову від прийняття Товару на умовах цього Договору;

– у разі замовлення Товару у великих обсягах, Покупець зобов’язаний надіслати Постачальнику заявку на резервування Товару за об’єктом;

– виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Покупець має право:

– вимагати від Постачальника виконання умов цього Договору;

– відмовитися від прийняття неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

– здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.4. Постачальник зобов’язаний:

– надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;

– на умовах, встановлених Договором, передати Товар Покупцю або Отримувачу Товару на Складі згідно з оформленим Замовленням і умовами Договору;

– перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на Складі.

5.4. Постачальник має право:

– вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цього Договору;

– в односторонньому порядку призупинити виконання своїх зобов’язань за Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, а також змінювати або припинити дію цього Договору. Така зміна або призупинення дії цього Договору не поширюється на здійснені до таких змін Замовлення, які були прийняті до виконання.

6.1. Ціна на Товар встановлюється Постачальником та погоджується із Покупцем шляхом надання йому Рахунку-фактури. Ціни на Товари визначаються Постачальником самостійно і вказані на Сайті. Всі ціни на Товари та послуги вказані на Сайті з урахуванням ПДВ.

6.2. Ціни на Товари можуть змінюватися Постачальником в односторонньому порядку в залежності від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Постачальником в односторонньому порядку.

6.3. Загальна ціна Договору складається із загальної вартості фактично поставленого за цим Договором Товару протягом строку дії цього Договору.

6.4. Постачальник залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

6.5. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному рахунку-фактурі.

6.6. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

6.7. Покупець погоджує запропоновані Постачальником умови поставки Товару згідно з Замовленням відповідно до Розділу «7» Договору. Оплата замовленого Товару здійснюється відповідно до умов цього Договору. 

6.8. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються безготівковим шляхом у національній валюті України шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Постачальника у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у Рахунку-фактурі на оплату відповідного Товару, наданого/надісланого Покупцю Постачальником.

6.9. Ціна на Товар сплачується в національній валюті України у розмірі, що є еквівалентним ціні визначеній у євро, на підставі рахунку-фактури, наданого Постачальником, за комерційним курсом гривні до євро для юридичних осіб, який визначається за даними сайту АТ КБ «Приватбанк»: https://privatbank.ua/ станом на дату виставлення такого рахунку-фактури.

6.10. У випадку зміни курсу продажу Євро більш ніж на 3 % (три відсотки) по відношенню до гривні, Постачальник має право змінювати ціни на імпортний Товар за наступною формулою:

So = (Sn/К1) х К2, в якій:

So ціна Товару;

Sn – ціна Товару на дату її встановлення (в рахунку-фактурі або специфікації);

K1 – курс продажу Євро на дату встановлення ціни на Товар (в рахунку-фактурі);

K2 – курс продажу Євро на дату проведення перерахунку ціни на Товар.

Сторони домовились, що для перерахунку ціни Товару Постачальник використовує дані про курси валют, розміщені на сайті АТ КБ «Приватбанк»: https://privatbank.ua/.

Зміна цін на переданий Покупцю Товар, який був своєчасно та в повному обсязі оплачений, не допускається.

У випадку перерахунку ціни на Товар за цим пунктом Договору, Постачальник складає рахунок-фактуру із зміненими цінами на Товар та надає його Покупцю, а Покупець на підставі та в строк згідно такого рахунку-фактури зобов’язаний оплатити Товар за новими цінами, а якщо здійснено часткову оплату за Товар (авансовий платіж), то здійснити відповідну доплату різниці в ціні на Товар.

6.11. У випадку змін цін на Товар його виробником чи іншим суб’єктом підприємницької діяльності, який постачає такий Товар Постачальнику, або у випадку зміни чинників, що складають собівартість Товару (податки, митні та інші обов’язкові збори та платежі, транспортні витрати тощо), Постачальник має право змінити ціни на Товар шляхом направлення Покупцю відповідного письмового повідомлення про такі зміни будь-яким зручним способом для Постачальника та доступним для Покупця, у тому числі (але не виключно) за допомогою засобів електронного зв’язку на електронну пошту Покупця або за номером телефону, що були вказані при оформленні Замовлення Покупцем, в строк не менш ніж за 10 (десять) днів до дати набрання такими змінами чинності. У випадку відмови Покупця від Товару за зміненими згідно із цим пунктом Договору цінами, він до досягнення зазначеного 10-денного строку письмово повідомляє Постачальника про таку відмову шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу Постачальника. В іншому випадку нові ціни на Товар є погодженими Покупцем та набувають чинності для поставок за цим Договором з дати, зазначеної у повідомленні Постачальника про зміну ціни.

6.12. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

6.13. Перед відвантаженням (передачею) Товару Покупцю Уповноважений представник Постачальника та/або третя сторона, яка здійснює поставку замовленого Товару за дорученням Постачальника, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

6.14. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару у визначені Договором строки вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Постачальника, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Постачальника щодо укладання цього Договору.

7.1. Поставка Товару проводиться протягом терміну дії Договору на підставі рахунків-фактур згідно з погодженими Сторонами Замовленнями Покупця. Оформлення Замовлення провадиться Покупцем у порядку, визначеному цим Договором. Поставка може проводитися партіями.

7.2. У випадку відсутності всього або окремих одиниць Товару на Складі згідно з Замовленням Покупця (надалі по тексту – попереднє замовлення) Постачальник надсилає Покупцю рахунок-фактуру по попередньому замовленню Товару та з інформацією про наявність/відсутність товарних позицій Постачальника за результатами розгляду такого Замовлення, а також із вказівкою на строки поставки Товару згідно із Замовленням, позиції якого відсутні на момент виставлення рахунку-фактури.

7.3. Покупець погоджує запропоновані Постачальником умови поставки Товару згідно з Замовленням шляхом:

– у випадку наявності Товару на складі Постачальника – здійснення Покупцем попередньої оплати Товару у повному обсязі (тобто 100%) вартості Товару в сумі відповідно до рахунку-фактури на рахунок Постачальника протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання рахунку-фактури, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до фактичного відвантаження Товару;

– у випадку відсутності всього або окремих одиниць Товару на складі Постачальника згідно з попереднім замовленням Товару – здійснення Покупцем оплати 50 (п’ятдесяти) % від загальної вартості Товару, вказаного у рахунку-фактурі (авансовий платіж) протягом 1 (одного) банківського дня з дати отримання відповідного рахунку-фактури від Постачальника.

Рахунок-фактуру на оплату авансового платежу по попередньому замовленню Постачальник надає Покупцю разом з інформацією про наявність/відсутність товарних позицій Постачальника за результатами розгляду такого Замовлення, а також із вказівкою на строки поставки Товару згідно із Замовленням, позиції якого відсутні на момент виставлення рахунку-фактури відповідно до 7.2 Договору.

Покупець зобов’язаний оплатити повну вартість Товарів по попередньому замовленню Товару, які були поставлені у відповідності до абз. 2 пп. 7.3.2 п.7.3 Договору, за вирахуванням сплаченого авансового платежу, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту повідомлення його Постачальником про те, що Товар знаходиться у Місці поставки. Постачальник повинен негайно повідомити Покупця про надходження на Склад Постачальника Товару/або окремих його одиниць (що був відсутній на момент здійснення попереднього замовлення) згідно попереднього замовлення Товару за допомогою засобів електронного зв’язку на електронну пошту Покупця або за номером телефону, що були вказані у Замовленні Покупця. У випадку зміни курсу валют доплата проводиться згідно нового рахунку-фактури на визначений у ньому Товар (що був відсутній на Складі на момент оформлення попереднього Замовлення), а порядок розрахунків проводиться відповідно до п.6.8 цього Договору.

7.4. Не пізніше ніж протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту здійснення Покупцем передоплати в порядку п.п.7.3.1 п.7.3 Договору, Постачальник повідомляє Покупця про дату готовності Товару до відвантаження за допомогою засобів електронного зв’язку на електронну пошту Покупця або за номером телефону, що були вказані у Замовленні Покупця.

7.5. Не пізніше ніж протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту здійснення Покупцем повної оплати Товару в порядку п.п.7.3.2 п.7.3 Договору, що надійшов на склад Постачальника згідно попереднього замовлення Товару та був відсутній на момент здійснення такого замовлення, Постачальник повідомляє Покупця про дату готовності Товару до відвантаження за допомогою засобів електронного зв’язку на електронну пошту Покупця або за номером телефону, що були вказані у Замовленні Покупця.

7.6. У разі затримки поставки Товару Постачальником більше ніж на 90 (дев’яносто) календарних днів від погодженої дати поставки на виконання п.п.7.3.2 п.7.3 Договору, Постачальник повертає Покупцю авансовий платіж у повному обсязі протягом 45-ти (сорока) календарних днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги Покупця.

7.7. Якщо в рахунку – фактурі встановлено інший строк оплати, ніж встановлений п.п. 7.3.1 та 7.3.2 п. 7.3, то передоплата/авансовий платіж на виконання п.п. 7.3.1 та 7.3.2 п. 7.3 здійснюється в строк згідно з таким рахунком-фактурою.

7.8. Місцем поставки та місцем відвантаження Товару Покупцеві є склад Постачальника, що знаходиться по вул. Вокзальна, 30, смт Глеваха (Київська область). Покупець своїми силами та за свій рахунок транспортує Товар зі складу Постачальника.

7.9. Постачальник бере на себе зобов’язання здійснювати повні та своєчасні поставки Товару за всіма погодженими за цим Договором Замовленнями Покупця, за умови відсутності заборгованості Покупця за цим Договором. У випадку порушення Покупцем строків оплати за отриманий Товар, Постачальник має право призупинити чергові поставки Товару до сплати боргу в повному обсязі.

7.10. Постачальник гарантує, що Товари поставляються й передаються у власність Покупця вільними від будь-яких зобов’язань  перед третіми особами (включаючи сплату обов’язкових платежів, податків, мита.

 

8.1. Приймання-передача Товару здійснюється в порядку згідно цього Договору та чинного законодавства України. Разом із Замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

8.2. Покупець зобов’язаний з’явитися у Місце поставки для відвантаження/передання йому Товару Постачальником на умовах Договору. Належним переданням Товару вважається вручення його у місці поставки Покупцеві (Отримувачу Товару) або залученим Покупцем транспортно-експедиторській компанії, перевізникові, організації зв’язку тощо для прийняття Товару та його транспортування, відправлення, пересилання, доставки Покупцеві. Постачальник не несе зобов’язання за цим Договором доставляти, відправляти, пересилати чи транспортувати будь-яким іншим способом Товар Покупцеві за його місцезнаходженням та/або його складу. 

Обов’язок Постачальника з передачі Покупцеві Товару за цим Договором вважається виконаним у момент здачі Товару Покупцеві або залученій ним транспортно-експедиторської компанії, або перевізникові, або іншій визначеній у п.8.2 організації зв’язку для доставки Покупцеві.

– За взаємною згодою Сторони можуть домовитися про організацію Постачальником транспортування та доставку Товару Покупцеві шляхом укладення окремого письмового договору, підписаного обома Сторонами та скріпленого їх печатками (за наявності). 

8.3. Передача Постачальником Покупцеві та приймання Покупцем (або визначеними у п. 8.2 суб’єктами) Товару здійснюється у Місці поставки тільки за умови перерахування Покупцем Постачальнику у повному обсязі (100%) передоплати за Замовлення (згідно з п.п.7.3.1 п.7.3 Договору) та/або повної оплати попереднього замовлення Товару (згідно з п.п.7.3.2 п.7.3 Договору) на умовах цього Договору та не пізніше 10-ти (десяти) календарних днів з моменту направлення Постачальником Покупцеві повідомлення про готовність Товару до відвантаження згідно з п.7.4 та/або п. 7.5 Договору. 

8.4. Протягом 10-ти (десяти) календарних днів з моменту направлення Постачальником Покупцеві повідомлення про готовність Товару до відвантаження згідно з умовами цього Договору, Покупець зобов’язаний з’явитися на склад Постачальника та забрати Товар згідно зі своїм Замовленням/попереднім Замовленням Товару. У випадку неявки Покупця у визначений даним пунктом строк на склад Постачальника для прийняття Товару, Покупець несе пов’язані з цим несприятливі наслідки, визначені п.п.8.4.1-8.4.3, 8.4.3.1 цього пункту Договору.

– Впродовж 90-а (дев’яноста) календарних днів з моменту направлення Постачальником Покупцеві повідомлення про готовність Товару до відвантаження згідно з п.7.4 та/або п. 7.5 Договору, Товар зберігається на складі Постачальника.

– Впродовж 10-ти календарних днів, з урахуванням дня направлення Постачальником Покупцеві повідомлення про готовність Товару до відвантаження, Товар зберігається без додаткових платежів. За зберігання Товару з 10-го календарного дня нараховується плата за зберігання, що становить 0,05% від вартості Товару за кожен день зберігання. У такому випадку Покупець зобов’язаний оплатити Постачальнику плату за зберігання Товару згідно з його Замовленням, нараховану на момент прийняття Товару. До моменту оплати Покупцем плати за зберігання Товару Постачальник має право не передавати такий Товар Покупцю.

– Якщо впродовж 90-та (дев’яноста) календарних днів з моменту направлення Постачальником Покупцеві повідомлення про готовність Товару до відвантаження Покупець не з’явився на склад Постачальника для прийняття Товару згідно відповідного Замовлення та не повідомив про поважність причини такої неявки, то такий Товар вважається неприйнятим Покупцем, а відповідальність Постачальника перед Покупцем за збереження Товару припиняється. 

У такому разі (після спливу вказаного 90-денного строку) вважається, що Покупець свідомо відмовився від прийняття замовленого Товару, а Постачальник набуває право розпорядитися таким Товаром на власний розсуд, зокрема реалізувати його іншим покупцям. 

 – У випадку настання визначених даних пунктом обставин обов’язок Постачальника по передачі Товару Покупцеві припиняється і Постачальник має право відмовити Покупцю в задоволенні вимог на передання йому цього Товару та/або повернення Покупцеві сплачених у повному розмірі грошових коштів за Товар . 

 – У випадку настання визначених п.п.8.4.3 п.8.4 Договору обставин Постачальник протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту спливу 90-та (дев’яноста) календарних днів після направлення Постачальником Покупцеві повідомлення про готовність Товару до відвантаження повертає Покупцеві сплачені останнім грошові кошти за Товар, за виключенням штрафу у розмірі 35% (тридцять п’ять відсотків) від вартості такого Товару та плати за його зберігання, розраховану згідно з умовами Договору. 

8.5. В день відвантаження (передачі) Товару Покупець (його представник, уповноважена особа, у т.ч. визначені згідно п.8.2 Договору) повинен надати Постачальнику довіреність, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) Покупця або інший оформлений належним чином документ згідно чинного законодавства України, що посвідчує повноваження на отримання замовленого Покупцем Товару уповноваженою згідно такої довіреності/документу особою.

8.6. Приймання-передача Товару по асортименту, кількості, якості, комплектності Товару здійснюється уповноваженими представниками Сторін в місці поставки та оформлюється шляхом підписання видаткових накладних в 2-х (двох) оригінальних примірниках (по одному для кожної із Сторін). Товар вважається прийнятим по асортименту, кількості, якості, комплектності та іншим характеристикам Товару відповідно до відомостей, зазначених у видатковій накладній.

8.7. Видаткова накладна повинна відповідати вимогам до форми та змісту первинної документації та обов’язково містити наступні реквізити і відомості:

 • назву документа (форми) та номер;
 • дату та місце складання;
 • назву Сторони, від імені якого складено документ;
 • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції (у т.ч. найменування, асортимент, ціна та інші характеристики Товару);
 • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;
 • особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. 
 •  
 • Окрім визначених вище, додатково Сторони (за бажанням) можуть вказати у видатковій накладній наступні відомості: 
 • код Сторін з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб), або номер запису та дату реєстрації з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для фізичних осіб-підприємців), або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб);
 • підстава для здійснення операцій (реквізити договору, рахунку);
 • дані про документ, що засвідчує особу-одержувача Товару, тощо;
 • відтиск печатки Сторін (за наявності).
 •  
 • 8.8. Місцем поставки та відвантаження/передачі Товару у розумінні цього Договору є склад Постачальника за адресою: вул. Вокзальна, 30, смт Глеваха (Київська область).
 •  
 • 8.9. Датою поставки (отримання Покупцем) Товару є дата відповідної видаткової накладної, яка оформлюється та укладається в день відвантаження/передачі Постачальником Товару з його складу в розпорядження Покупцеві (у т.ч. за участі визначених у п.8.10 суб’єктів). 
 • 8.10. В день відвантаження/передачі Постачальником Товару обов’язково має бути присутній представник Покупця чи залученої Покупцем транспортно-експедиторської компанії (у тому числі у разі залучення визначених у п.8.2 суб’єктів), уповноважений на прийняття Товару і підписання видаткової накладної та інших необхідних документів на виконання цього Договору. 
 •  
 • 8.11. У разі, якщо Покупець залучає транспортно-експедиторську компанію, перевізника (або інших визначених п.8.2 Договору суб’єктів) для транспортування/доставки Товару зі складу Постачальника, то Покупець зобов’язаний оформити відповідні товарно-транспортні накладні (надалі по тексту – ТТН) у відповідності до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, чинних на момент оформлення відповідних відносин з перевезення, а також супровідні документи на підтвердження повноважень уповноважених осіб на отримання Товару Покупця на складі Постачальника.
 • 8.12. У разі самовивозу Товару Покупцем його власним транспортом ТТН не потрібна. У такому разі Покупець повинен надати супровідні документи на підтвердження повноважень уповноважених осіб на отримання Товару Покупця на складі Постачальника.
 •  
 • 8.13. Покупець не має права відмовитися від прийняття замовленого Товару у разі відповідності його асортименту, кількості, якості, розміру, комплектності згідно з погодженим Рахунком-фактурою, з урахуванням розділу «9» Договору.
 •  
 • 8.14. У випадку безпідставної відмови Покупця від оплати повної вартості Товарів по попередньому замовленню Товару, які були поставлені у відповідності до пп. 7.3.2 п.7.3 Договору, та/або безпідставної відмови від прийняття у місці поставки Товару згідно з Замовленням (окрім передбачених п.п.8.4.3.1, п.п.8.4.3 обставин), уповноважені представники Сторін укладають відповідний Акт про відмову від прийняття Товару, що є підставою для повернення Покупцеві протягом 12 (дванадцяти) місяців сплачених ним грошових коштів за Товар, за виключенням штрафу у розмірі 50% (п’ятдесяти відсотків) від вартості такого Товару. 
 • – Якщо у випадку настання визначених п.8.14 Договору обставин уповноважений представник Покупця відмовляється/ухиляється від укладання Акта про відмову від прийняття Товару, то такий акт складається та підписується комісією представників Постачальника у складі не менш ніж 3-х (трьох) осіб, затверджується керівником Постачальника та засвідчується відбитком його печатки (за наявності), після чого протягом робочої доби надається наручно або направляється іншим визначеним цим Договором способом Покупцеві. 
 •  
 • 8.15. У такому разі (з моменту укладення Акта про відмову від прийняття Товару у порядку згідно з п. 8.14 та/або п.п.8.14.1 п. 8.14 Договору) вважається, що Покупець свідомо відмовився від прийняття замовленого Товару, а Постачальник набуває право розпорядитися таким Товаром на власний розсуд, зокрема реалізувати його іншим покупцям.
 • У випадку настання визначених п.п.8.14.1. п.8.14, п.8.14, п.8.15 обставин обов’язок Постачальника по передачі Товару Покупцеві припиняється і Постачальник має право відмовити Покупцю в задоволенні вимог на передання йому цього Товару та/або повернення Покупцеві сплачених у повному розмірі грошових коштів за Товар
 • 8.16. Про виявлені недоліки асортименту, кількості, якості, комплектності Товару уповноважені представники Сторін негайно у місці поставки складають та підписують акт про недоліки (надалі по тексту – Акт) в 2-х примірниках – по одному для кожної із Сторін. 
 • Якщо приймання Товару за асортиментом, кількістю, якістю, комплектністю здійснюється Покупцем за відсутності представника Постачальника та у випадку виявлення прихованих недоліків якості/комплектності Товару після його приймання, виклик Покупцем представника Постачальника для участі у складанні та підписанні Акта є обов’язковим. 

Виклик направляється Постачальнику одночасно факсом/електронною поштою та поштовим відправленням в день виявлення недоліків та повинен містити дані про характер виявлених недоліків та кількість Товарів, щодо яких такі недоліки мають місце. 

У випадку неявки представника Постачальника протягом більш як 3-ох (трьох) робочих днів з дня отримання виклику, Акт складається та підписується комісією представників Покупця у складі не менш ніж 2-х (двох) осіб, затверджується Покупцем та засвідчується відбитком його печатки (за наявності), після чого протягом робочої доби надається Постачальнику.

8.17. У випадку затримки приймання Товару Покупцем, він несе всі ризики по Товару та зобов’язаний нести відповідальність, визначені цим Договором, та відшкодувати Постачальнику будь-які витрати та/або збитки, пов’язані із такою затримкою, визначені цим Договором та чинним в Україні законодавством.

8.18. Право власності на Товар та ризик випадкової загибелі Товару, а також всі інші ризики, пов’язані із можливою його втратою, псуванням та/або пошкодженням переходять до Покупця у момент відвантаження/передачі Товару у розпорядження Покупцеві на складі Постачальника виключно за умови 100 (сто) % оплати вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

8.19. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними: sale@klinkerbud.com.ua, або за телефоном 044 465 82 58.

 

9.1. За цим Договором переданню підлягає Товар у співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), погодженими Сторонами у рахунку-фактурі та зазначеними на Сайті.

– Розмір, колір, структура або інші ознаки (асортимент) поставленого Товару можуть відрізнятись від визначеного у описі та/або зразку Постачальника на Сайті, погодженому рахунку-фактурі, у межах гранично допустимих відхилень згідно технічних вимог виробника. У такому випадку Товар вважається поставленим у належному асортименті та якості згідно з замовленням Покупця. 

9.2. Кількість Товару, що постачається, встановлюється у погодженому Сторонами рахунку-фактурі у відповідних одиницях виміру.

9.3. Якісні характеристики Товару повинні відповідати державним стандартам і технічним умовам, що є чинними в Україні для відповідної категорії Товарів. 

9.4. Якість Товару повинна відповідати технічним вимогам виробника та гарантується ним, при умові дотримання Покупцем правил зберігання, монтажу та експлуатації Товару.

9.5. Якість Товару, що поставляється за даним Договором, має відповідати інформації про такий Товар на його упаковці (етикетці).

10.1. Товар, що поставляється, повинен бути упакований належним чином згідно з вимогами виробника Товару.

10.2. Упаковка Товару повинна відповідати відповідним стандартам і технічним умовам та забезпечувати повне збереження Товару і запобігати будь-якому пошкодженню чи знищенню Товару при його транспортуванні з урахуванням можливих перевантажень в дорозі та тривалого зберігання.

10.3. Тара і упаковка одноразового використання поверненню Постачальнику не підлягають. Вартість тари і упаковки одноразового використання входить до ціни Товару, що вказаний у видатковій накладній. 

10.4. Товар із пошкодженою захисною упаковкою поверненню Постачальнику не підлягає.

 

11.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однієї Стороною своїх зобов’язань за цим Договором, інша Сторона має право висунути свої письмові претензії, що повинні бути розглянуті іншою Стороною в термін, який не перевищує один місяць з дати отримання відповідної претензії.

11.2. Строки пред’явлення Покупцем претензій щодо Товару:

– щодо недоліків кількості – під час приймання-передачі Товару;

-щодо недоліків асортименту/якості/комплектності – під час приймання-передачі Товару, за винятком прихованих недоліків;

-щодо прихованих недоліків асортименту/якості/комплектності – протягом 3-х (трьох) місяців з дати поставки Товару.

11.3. Претензії щодо товаросупровідної документації повинні бути пред’явлені Покупцем письмово виключно під час приймання Товару.

11.4. У випадку порушення Покупцем порядку виявлення та фіксації недоліків згідно розділу «8» Договору, в т.ч. відсутності належним чином оформленого Акта, або у випадку недодержання Покупцем строків пред’явлення претензій згідно із цим розділом Договору, Постачальник має право відмовити Покупцю в задоволенні відповідних вимог.

11.5. При підтвердженні факту отримання Товару неналежної якості Покупцем Постачальник зобов’язаний замінити цей Товар на Товар належної якості в тій же кількості та асортименті:

 • Товар вітчизняного виробництва – протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту складання/отримання Акта згідно розділу «8» Договору.
 • Товар іноземного виробництва – протягом строку, що окремо обговорюється Сторонами з моменту складання/отримання Акта згідно розділу «8» Договору.

У момент приймання Товару Покупець зобов’язаний перевірити Товар за кількістю та якістю. 

12.1. Покупець має право протягом строку, встановленого чинним законодавством України, обміняти Товар належної якості на аналогічний у Постачальника, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Повернення Товару належної якості можливе протягом строків, передбачених законодавством України, якщо Товар не був у вживанні, зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також супроводжується документами, виданими разом з Товаром при його покупці.

12.2. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.

12.3. Повернення або обмін Товару, а також повернення коштів здійснюється в Місці поставки, відповідно до порядку і строків, визначених чинним законодавством України та цим Договором.

12.4. Перелік товарів належної якості, що не підлягають поверненню, визначений чинним законодавством України.

12.5. Повернення або обмін Товару, або повернення грошових коштів здійснюється при наданні Покупцем представнику Постачальника наступних документів:

– документів, що посвідчують особу Покупця Товару;

-документи, що підтверджують покупку (касовий чек, видаткова накладна, чек платіжного терміналу, квитанція банку з відміткою про оплату) Товару, що повертається;

-Акт повернення Товару та заява на повернення грошових коштів складається за формою, що надається Постачальником Покупцю для заповнення. Повернення грошових коштів за Товар здійснюється виключно способом, застосованим Покупцем при його оплаті.

12.6. Якщо на момент звернення Покупця до Постачальника із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу на Сайті, Покупець має право:

– обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажу на Сайті із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;

– розірвати цей Договір в порядку, встановленому цим Договором.

– здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продаж на Сайті. При цьому Постачальник зобов’язується у день надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця.

12.7. Поверненню та заміні не підлягають Товари, що мають сліди порушення експлуатації, в тому числі, але не обмежуючись, розриви, розтягнення, затягування, сліди ударів і механічних пошкоджень: вм’ятини, щербини, дрібні подряпини, сліди деформації, неналежною чистки, інших порушень правильної експлуатації Товару (вироби); пошкодження (зовнішні або внутрішні), викликані будь-яким механічним впливом, ударними або вібраційними навантаженнями, застосуванням зовнішньої сили до частин Товару (вироби), тріщини, відколи, подряпини, задираки поверхонь, деформації матеріалів і деталей тощо; пошкодження Товару (вироби) водою (миючими засобами) в результаті порушення правил експлуатації; пошкодження внаслідок впливу на Товар (виріб) їдких хімічних речовин або розчинників; пошкодження Товару (вироби), пов’язане з випаданням декоративних елементів тощо.

12.8. Повернення та заміна Товару не відбувається у випадку наявності будь-якої з умов:

– порушення Покупцем правил експлуатації або використання Товару не за призначенням;

– відсутності документів, що підтверджують придбання Товару;

– звернення до Постачальника після закінчення гарантійного терміну обслуговування.

12.9. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Постачальник доведе, що дефекти Товару виникли в результаті порушення Покупцем правил використання Товару, або умов його зберігання, або умов повернення.

12.10. Постачальник повертає Покупцю вартість повернутого Товару не пізніше ніж через 14 (чотирнадцять) банківських днів з дня отримання Постачальником письмової заяви Покупця з усіма супутніми документами повернутого Товару та самого Товару, за умови заповнення повних і коректних даних. Строк повернення коштів по проблемним (спірним) поверненням (невідповідність замовленого на Сайті, пошкодження, неналежна якість, поставлені із-за кордону тощо) може відрізнятися від зазначеного вище (на строк з’ясування Постачальником причин пошкодження, підтвердження невідповідності, тощо).

13.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 

13.2. У разі несвоєчасного перерахування платежів за цим Договором на рахунок Постачальника Покупець зобов’язаний сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, яка діяла на момент порушення, від суми заборгованості за кожен день такого прострочення.

13.3. У разі  порушення узгоджених строків поставки Товару, встановлених відповідно до умов цього Договору, Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 0,01% від вартості непоставленого в строк Товару за кожен день прострочення. Постачальник не несе відповідальності за прострочення поставки, яке сталося з вини Покупця (у т.ч. у випадку несплати Покупцем грошових коштів за Товар у порядку цього Договору).

13.4. У випадку настання визначених п.п.8.4.3 п.8.4 Договору обставин, Постачальник утримує з Покупця штраф у розмірі 35% (тридцять п’ять відсотків) від вартості оплаченого ним Товару. 

13.5. У випадку безпідставної відмови Покупця від оплати повної вартості Товарів по попередньому замовленню Товару, які були поставлені у відповідності до пп. 7.3.2 п.7.3 Договору, та/або безпідставної відмови Покупця від прийняття у місці поставки Товару згідно з замовленням (окрім передбачених п.п.8.4.3 обставин), Постачальник утримує з Покупця штраф у розмірі 50% (п’ятдесяти відсотків) від вартості оплаченого ним Товару. 

13.6. У випадку несплати Покупцем плати за зберігання Товару у порядку п.п.8.4.2 п.8.4 Договору до закінчення 90-та (дев’яноста) денного терміну з моменту направлення Постачальником Покупцеві повідомлення про готовність Товару до відвантаження згідно з п.7.4 та/або п. 7.5 Договору, Постачальник самостійно розраховує вартість за зберігання Товару з розрахунку 0,05% від вартості Товару за кожен день зберігання та утримує відповідну суму коштів на свою користь із сплачених Покупцем коштів за такий Товар в рахунок компенсації витрат за зберігання.

13.7. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі понесені останньою у зв’язку з цим збитки (шкоду), що підтверджені належним чином. Збитки, заподіяні внаслідок порушення зобов’язань за Договором, підлягають відшкодуванню в повному обсязі понад сплачені суми штрафу та пені.

– До складу збитків Постачальника, що підлягають відшкодуванню Покупцем у разі неприйняття Покупцем Товару (п.п.8.4.3 Договору) або безпідставної відмови від прийняття Товару/оплати повної вартості Товару (п.8.14 Договору) включаються: вартість витрат Постачальника на транспортування замовленого Товару від його виробника у місце поставки (на склад Постачальника), у тому числі витрати на транспортування із-за кордону; падіння рентабельності продажу Товару за час його простою на складі Постачальника, що обчислюється як різниця вартості поставленого Товару згідно замовлення для Покупця від суми реалізації Товару іншим покупцям з визначених у Договорі підстав (тобто різниця у вартості Товару, на яку він здешевів за час простою); зменшення обороту Постачальника внаслідок простою Товару на складі Постачальника.

* У розумінні п.п.13.7.1 п.13.7 простоєм Товару вважається період часу, який обчислюється з моменту спливу 90-та (дев’яноста) днів з дня направлення Постачальником Покупцеві повідомлення про готовність Товару до відвантаження згідно з п.7.4 та/або п. 7.5 Договору або з моменту безпідставної відмови від прийняття Товару Покупцем, та до моменту реалізації Товару іншим покупцям з визначених у Договорі підстав.

13.8. Сплата штрафу, пені, а також відшкодування збитків не звільняє Сторону від необхідності виконання зобов’язань за Договором.

13.9. Постачальник не несе відповідальності за погіршення якості Товару або його властивостей (дії, впливу), що виникли після приймання Покупцем Товару по асортименту, кількості та якості, щодо пошкодженого (у тому числі з порушення пломб або пошкодженням тари) чи повністю/частково використаного Товару, а також не несе відповідальності за властивості, яких набуває Товар після його передачі Покупцю у разі незабезпечення Покупцем належного зберігання, використання та його застосування. 

13.10. Покупець несе відповідальність і не покладає відповідальності на Постачальника за особисті травми працівників, пошкодження майна, продукції, що були нанесенні в результаті використання, зберігання, перевезення Товару тощо.

13.11. У випадку невиконання Покупцем своїх зобов’язань за Договором, в т.ч. по прийманню та/або оплаті Товару, Постачальник має право затримати наступні поставки до моменту повного виконання Покупцем своїх зобов’язань.

13.12. Постачальник не несе відповідальності за дії третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій).

13.13. Постачальник не несе відповідальності у випадку настання обставин у п.п.9.1.1 п. 9.1, а також за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • за незначне невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;
 • за затримку і перебої в поставці Товару (обробки Замовлення та поставки Товару компанією-перевізником), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.
 •  
 • 13.14. Постачальник не зберігає інформацію про банківські реквізити Покупця, а отже Постачальник не несе відповідальності за їх розповсюдження.

14.1. Будь-яка інформація, яка міститься в цьому Договорі та яка отримується Сторонами в процесі його виконання, є конфіденційною та не розкривається третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, що не вимагають письмової згоди на це від іншої Сторони, а саме у випадку, якщо таке розкриття здійснюється на виконання цього Договору або передбачене законодавством України.

15.1. Сторони погодилися, що в разі настання та дії обставин непереборної сили та/або їх наслідків, що не залежать від волі сторін (далі по тексту – форс-мажорні обставини), таких як: війни, блокади, ембарго, міжнародні санкції, валютні обмеження, карантин, прийняття законодавчим та іншими органами державної влади постанов та розпоряджень, які роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов’язань, пожежі, повені та інші стихійні лиха, Сторони звільняються від виконання та відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором. Строк виконання зобов’язань за Договором переноситься на час, протягом якого діяли форс-мажорні обставини. 

15.2. Сторона, що не може виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону у порядку п. 15.3 Договору. У випадку недотримання умови про повідомлення, Сторона, що порушила таку умову, не має права посилатися на ці обставини та їх наслідки.

15.3. Сторона для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов’язана:

 • негайно, не пізніше 5-ти календарних днів з дати настання обставин повідомити про це іншу Сторону;
 • протягом 10-ти календарних днів з дати настання обставин звернутися до Торгово-промислової палати України за отриманням сертифікату про наявність обставин;
 • протягом 5-ти календарних днів з дати отримання сертифікату Торгово-промислової палати України надати його іншій Стороні, на підтвердження форс-мажорних обставин за Договором.
 •  
 • 15.4. У разі припинення дії форс-мажорних обставин Сторона, що посилалась на них, зобов’язана негайно, але не пізніше ніж в триденний строк, направити повідомлення іншій Стороні. У такому повідомленні повинен бути зазначений термін, протягом якого передбачається виконання зобов’язань за цим Договором. Після припинення впливу форс-мажорних обставин зобов’язання за цим Договором, строк виконання яких настав, підлягають негайному виконанню.
 •  
 • 15.5. Якщо строк дії форс-мажорних обставин триває більше ніж 3 (три) місяці, Сторони мають право зупинити дію цього Договору. В цьому разі Сторони зобов’язані провести переговори з метою досягнення домовленостей щодо оптимальних умов виконання цього Договору або про припинення його дії.
 •  
 • 15.6. Виникнення та дія форс-мажорних обставин не може бути підставою для відмови Постачальника повернути грошові кошти, отримані в порядку попередньої оплати (авансового платежу), якщо поставка Товару невиконана, або для відмови Покупця провести платежі за Договором, якщо Товар поставлений до настання згаданих обставин.

16.1. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною.

16.2. Сторони не можуть відмовитися від виконання умов цього Договору і розірвати його в односторонньому порядку, крім випадків, прямо передбачених умовами даного Договору.

16.3. У разі неприйняття Покупцем Товару у власність (п.п.8.4.3 Договору) або безпідставної відмови Покупця від оплати повної вартості Товарів по попередньому замовленню Товару, які були поставлені у відповідності до 7.3.2 п.7.3 Договору та/або безпідставної відмови від прийняття та/або оплати повної вартості Товару (п.8.14 Договору), Постачальник  має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Повідомлення про розірвання Договору на електронну адресу Покупця, вказану в Замовленні, або вручення під розписку Повідомлення про розірвання (на вибір Постачальника). В такому випадку цей Договір є розірваним, а всі зобов’язання Сторін – припиненими  у повному обсязі без укладення будь-яких додаткових документів з 10 (десятого) робочого дня, починаючи з моменту направлення Постачальником Повідомлення про розірвання.

16.4. Покупець має право розірвати Договір із визначених у ньому підстав, повідомивши про це Постачальника в порядку і в строки, встановлені Договором.

16.5. Повідомленням про розірвання Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Постачальнику в порядку, передбаченому Договором.

16.6. Договір вважається розірваним з моменту отримання Постачальником заяви та оформлення розрахункового документу Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.

16.7. Для здійснення свого права на розірвання Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Постачальнику відповідний розрахунковий документ встановленої форми, що підтверджує придбання Товару, а також випадкову накладну з відміткою про дату продажу (дату отримання) Товару.

16.8. Розірвання Покупцем Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Постачальнику в порядку, встановленому Договором.

17.1. Сторони повинні вжити всіх можливих заходів стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за Договором та щодо врегулювання будь-яких суперечок і розбіжностей, що можуть виникнути при укладанні, виконанні чи припиненні дії цього Договору шляхом проведення мирних переговорів, медіації, угод і т.д. між Сторонами або у претензійному порядку згідно розділу «8» Договору.

17.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити у порядку п.17.1 Договору, він передається на розгляд до суду у відповідності із встановленою підвідомчістю і підсудністю такого спору згідно чинного в Україні законодавства.

18.1. Договір вважається укладеним з моменту одержання Постачальником від Покупця Акцепту про прийняття цієї публічної пропозиції (оферти) в порядку, визначеному цим Договором.

18.2. Відкликання або зміна умов публічної пропозиції (оферти) щодо укладання цього Публічного договору, так само як і зміна умов Договору може бути здійснена Постачальником в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

18.3. Оплата Покупцем Замовлення згідно з обраного на Сайті Товару означає повну згоду Покупця з умовами Договору.

18.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

18.5. Використання Сайту для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення для Покупця є безкоштовним.

18.6. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні Замовлення. При цьому, при здійсненні Акцепту (оформленні Замовлення і подальшої оплати Товару) Покупець надає Постачальнику свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

18.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.